Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu rujnu 2019. godine

U mjesecu rujnu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatnih radova na najvećem i jedinom još uvijek otvorenom gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 55 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 12 strojeva, 5 kamiona i vozila gradilišta i jedan valjak.

Zaključno s 30. rujna stanje na  gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo:

Izvedeno je ukupno 12.352 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda (uključujući dodatne ogranke koji će se izvoditi).   Ukupno je izvedeno 810 m od 870 m tlačnog cjevovoda u sklopu kolektora „A“ i „B“. Na komponenti “A" izvedeno je 4.915 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 4.170 m od 4.680 m, a na komponenti “C"   u mjesecu rujnu nisu izvođeni radovi  i stanje na toj komponenti je nepromijenjeno u odnosu na prijašnje izvještavano razdoblje: izvedeno je 2.458 m od 2.744 m. Izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju u slojevima, radovi na izradi AB okana te radovi na izradi kućnih priključaka.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo - K-2-ulica Krpulini - iskop rova i priprema posteljice

Slika 2) Kolektor Rovinjsko Selo - K-1.2.2.1 -u dijelu oko ulice Logo- iskop rova i priprema pješčane posteljice

Slika 3) Kolektor Rovinjsko Selo - ugradnja CS6

Slika 4) Kolektor Rovinjsko Selo - K-1.5-ulica Velebići - iskop rova i zaštita cijevi iznad rova te paralelno vođenje uz instalacije HT-a i vodovoda

Slika 5) Vakuumska kanalizacija - Vakuumska stanica - ormar elektroopreme