Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i na trasi povratnog tlačnog cjevovoda

Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi)  u periodu od 28.02. do 04.03.2022.g. izvodili su se radovi na slaganju armature, te pripremi temeljne ploče na objektu mehaničkog predtretmana, radovi na pripremi posteljice za temeljnu ploču u dijelu za buduće biološke bazene dok je na objektu garaže za specijalizirana teretna vozila dovršeno betoniranje temeljne ploče, te zaglađivanje helikopterom.

Iskopi, postavljanje povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom te zatrpavanje rova izvodili su se u naselju Villas Rubin sve do granice sa kampom Polari. Ukupno je do sada postavljeno oko 65 % povratnog cjevovoda.