Praćenje kvalitete zraka uz granice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) u Rovinju

Tvrtka DVOKUT – ECRO d.o.o. iz Zagreba sa svojim pokretnim ekološkim laboratorijem provodi ispitivanja kvalitete zraka uz granice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) u Rovinju.  Mjere se sljedeći parametri : smjer i brzina vjetra, temperatura zraka ,vlaga u zraku, oborine, amonijak,  vodik – sulfid i merkaptani.  Ispitivanja se provode   10 dana u toplom i 10 dana u hladnom razdoblju , kontinuirano 24-satno,  sukladno  Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prema kojem je potrebno provesti program praćenja kvalitete zraka  uz granice uređaja za pročišćavanje prije početka gradnje novog, MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja. Sljedeće mjerenje izvest će se nakon puštanja u rad novog postrojenja, a temeljem dobivenih rezultata utvrdit će se učestalost daljnih mjerenja sukladno  Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17 ).