Početak radova

Građevinskim radovima na različitim projektnim lokacijama u ranu jesen 2017. realizacija rovinjskog projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prelazi s papira u prostor aglomeracije Rovinj u koji će u sljedeće dvije godine unijeti bitne promjene. U početnoj fazi izvodit će se građevinski radovi na sljedećim zadacima / lokacijama: sanacija obalnog kolektora, sanacija kopnenog kolektora,  izgradnja kanalizacijske mreže Rovinjsko selo i Gripole, kolektora i crpnih stanica Rovinjsko selo te spojnog kolektora Rovinjsko selo – Gripole te vakuumske kanalizacije Bolničko naselje – Borik – cjevovod II.

Nastavno je obavijest za građanstvo o prometnoj regulaciji na mikrolokacijama prvih radova te karta radova.