Intervencije zbog većih i dugotrajnih oborina

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. pratile su situaciju na terenu vezano za pogoršane vremenske uvijete. Na Rovinjskom području nije bilo većih intervencija osim uobičajenog pojačanog čišćenja oborinske odvodnje zbog većih i dugotrajnih oborina. Na poziv vatrogasaca izašli smo na veću intervenciju na Istarski ipsilon odmorište Bale gdje smo zajedno sa rovinjskim vatrogascima ispumpavali vodu da bi što prije omogućili nesmetano odvijanje prometa.Za ispumpavanje vode korištena su specijalizirana vozila sufinancirana sredstvima EU kroz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj.