Trenuto stanje na gradilištu – UPOV Cuvi

Na UPOV-u Cuvi tijekom ovoga tjedna nastavili su se strojni iskopi za objekt buduće egalizacije i obrade mulja, dok su se na garaži za specijalizirana teretna vozila montirale čelične konstrukcije.

Na objektu mehaničkog predtretmana i na upravnoj zgradi u tijeku je izrada atike na krovnoj ploči  (oplata + beton), a na objektima budućih bioloških bazena izvodila se hidroizolacija sa unutarnje strane bazena, oplata, armatura i betoniranje ploče na koti +4.47, betoniranje, priprema hidroizolacije, hidroizolacija i zaštita iste na temeljnoj ploči (kota +30 i +0.0). U tijeku je slaganje armature temeljne ploče.