Tjedno izvješće o napretku radova na povratnom vodu i UPOV-u Cuvi

U kampu Polari završavaju se radovi polaganju cijevi i zatrpavanju rova povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode. Ukupno do sada je postavljeno oko 80 % povratnog voda.

Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) izvedeno je betoniranje armirano – betonske ploče na garaži za specijalizirana teretna vozila, te je betonirana i temeljna ploča za buduću upravnu zgradu sa laboratorijem. Na budućim biološkim bazenima u tijeku je spajanje i izrada oplate. Završeni su zidarski radovi na budućoj kontrolnoj sobi, te je završeno zatrpavanje rova do visine objekata na mehaničkom predtretmanu i armirački radovi na mjeraču protoka na ulazu u UPOV. Započeli su iskopi obilaznog voda (bypass-a) pored objekta kontrolne sobe.