Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u svibnju 2018.

U mjesecu svibnju, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj intenzivno su se odvijali na svim lokacijama gradilišta Projekta. Zaključno s 31. svibnja na gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće:

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole

Izvedeno 3.388 m od 3.432 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Ostala je posljednja dionica od 40 m na kojoj se izvode radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova. Paralelno se izvodi uređenje terena nakon zatrpavanja i odvoz viška materijala. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Izvedeno: 3.204,59 m od 12.800 m glavnog kolektora. Radovi se izvode na 5 lokacija na komponentama C (dio ulice Vičani) i A (ulice Njive,Velebić i Brdo). Komponenta A: izvedeno 895 m od 4.981 m. Komponenta C: izvedeno 2.302,59 m od 2.330 m. Paralelno sa dovršetkom zemljanih radova pristupa se pripremi za ugradnju asfalta i asfaltiranju. Do sada je asfaltiranje izvršeno na komponenti “C" na 82 % trase.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno 574 m od 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na 4 lokacije. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna i KP.

Sanacija kopnenog kolektora

Dovršeni su svi radovi. Izvedeno 2.599 m sanacije kolektora i  sanirana 49 okna.

Sanacija obalnog kolektora

Dovršeni su svi radovi po osnovnom ugovoru. Izvedeno 942 m od 959,91 m kolektora, sanirana 24 okna od ukupno 25.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno je 2520 m od 5630 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije. Radovi na polaganju cjevovoda se izvode na V 3.1. (ulica Miroslava Krleže). Radovi na zatrpavanju rovova i pripremi za asfalt  izvode se na V 3.1. i V 3.1.1. (ulice Miroslava Krleže i Monpeloso), a u  u ulici Luigija Montija i u krugu bolnice na Boriku Izvode se radovi vraćanja okoliša u prvobitno stanje. Izvedeno je asfaltiranje završenih dionica.

Tlačni vod Škver

Izvedeno  106,25 m iskopa od 155,08 m tlačnog voda. Polaganje cijevi izvedeno  je u dužini od 100,00 m, a  zatrpavanje cijevi u dužini od 85,00 m.