Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u studenom 2018. godine

Radovi na četiri gradilišta projekta dovršeni  su u prvom dijelu godine. U mjesecu studenom nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta, u naseljima Rovinjsko Selo, Gripole, Borik i u Bolničkom naselju. Zaključno s 30. studenim na tim je gradilištima  Projekta izvedeno sljedeće:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Ukupno je izvedeno 5.900 m od 12.719 m glavnog kolektora, a tijekom mjeseca izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova na komponentama „A“, „B“ i „C“.  Na komponenti „A“ izvedeno je ukupno 2.592 m od 4.981 m,  na komponenti “B"  986 m od 4.622 m, a  u mjesecu studenom započeti su i radovi na komponenti C na kojoj je izvedeno  2.322 od planiranih 2.330 metara. Radovi na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova u izvodili su se u ulicama Lakuverca, Bilice, Njive, Velebić, Stjepana Žiže, Morovi, Vičani  te u Rovinjskoj ulici (na kolektorima K-1; K-1.5; K-1.5.1; K-1,6.2 i 1.6.3; K-1.4; K-1.3; K-1.6; K-2.6.1; K-2.6.2.  i K-7.6). Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno je 990 m od ukupno planiranih 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u tijeku su na kolektoru K-1.1. Radovi će biti završeni u prosincu 2018., do početka blagdana.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Radovi se izvode u ulicama  Enocha Zadra, Valsavie, Val de Lesso , Giovannija Battiste Barsana, Miroslava Krleže, Lodovico Brunetti i Marije Poljak (V – 1.3; V-1.9;  V-2.1;  V-2.2;  V-2.3;  V-1.8;  V-2;   V 1.3.1. i V1.1.).  Izvedeno 4.032 m od 6045 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “B" – prvi sloj zasipavanja
iznad pijeska probranim materijalom iz iskopa

 

 

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “A" – K-1.3 Iskop rova u nastavku i zatrpavanje rova na početku kolektora

Slika 3) Kolektor Rovinjsko selo – Crpne stanice Rovinjsko Selo – Iskop za CS2

Slika 4) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – polaganje cijevi Vakuumske kanalizacije i pratećih signalnih kabela

Slika 5) Rekonstrukcija CS Kino – ograđivanje gradilišta i pripremni radovi