Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u rujnu 2018.

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole, sanacija kopnenog kolektora, sanacija obalnog kolektora i tlačni vod Škver dovršeni su u cijelosti u prvom dijelu godine. U mjesecu rujnu, a nakon stanke u izvođenju, zbog neometanja glavne turističke sezone, nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta. Zaključno s 30. rujna na preostalim gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Zaključno s 30.rujna ukupno je izvedeno 3.666 m od 12.719 m glavnog kolektora, a tijekom mjeseca izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova na komponenti A  u Rovinjskoj ulici i ulicama Lakuverca, Velebić i Njive (kolektori K-1, K-1.5, K-1.5.1, K-1.6.2 i K-1.6.3). Na komponenti A izvedeno je 1150 m od ukupno planiranih 4981 m.  Započeti su i radovi na komponenti B u ulici Rudelići (kolektor K-2) te je izvedeno 214 m od ukupno 4.622 m. Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno je 903 m od ukupno planiranih 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u tijeku su na kolektorima K-1.1 i K-4.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Radovi nisu izvođeni u rujnu 2018.,do početka glavne turističke sezone izvedeno 2.625 m od 5.630 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “B" – Iskop proširenja rova za smještaj revizijskog okna

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “A" – Iskop rova na kolektoru K-1.6.2

Slika 3) Sanitarni kolektor Gripole – K – 1.1 – Iskop, polaganje cijevi i zatrpavanje rova

Slika 4) Sanitarni kolektor Gripole – K – 4 – Izvedba revizijskog okna s pripadajućim spojem cijevi kućnog priključka