Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u ožujku 2018.

Zaključno sa 31. ožujka 2018. godine radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj napredovali su u skladu s planiranom dinamikom, na sljedećim gradilištima :

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Izvedeno je ukupno 2.574 m od 3.428 m glavnog kolektora. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na tri lokacije. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna. Postavljena prometna signalizacija i uspostavljeno privremeno vođenje prometa prema odobrenim prometnim elaboratima i suglasnosti Hrvatskih Cesta izmješta se prema projektu ovisno o napretku radova po dionicama.

Rovinjsko Selo

Izvedeno je ukupno 2.065 m od 2.332 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije radova na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova unutar Komponente C (ulica Vičani) i 727 m od 4.982 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije unutar Komponente A (ulice Velebić i Župani). Izvedeni su iskopi  i izrada kućnih priključaka vodovoda i sanitarne kanalizacije.

Gripole 

Izvedeno je 134 m od 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije: Sanitarni kolektor K-1. i Sanitarni kolektor K-4.

Sanacija kopnenog kolektora

Izvedeno je 2.599 m od 2.599 m kolektora te su u cijelosti sanirane dionice cjevovoda od RO-01 do RO-27 ( 1.310 m ) i dionica cjevovoda od RO-28 do RO-49 ( 1.289 m ). Sanirana su 43 okna od ukupno 49 ugovorenih.

Sanacija obalnog kolektora

Izvedeno je 797 m od 960 m kolektora te sanirano ukupno16 okana i 36 spojeva PARCKER metodom. Radovi su se izvodili u ulicama Obala Alda Rismonda, Obala Alda Negria i Obala Vladimira Nazora.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno 1.320 m od 2.483 m kolektora: V-1-I dio i V-1.5 u ulicama Valsavie, Šetalište Karla Luegera, Uspon Sv. Romualda i u dijelu oko Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“.