Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u mjesecu listopadu 2017. godine

Radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj započeti u mjesecu rujnu,  nastavljeni su u mjesecu listopadu  planiranom dinamikom, a izvodili su se na tri gradilišta: Gradilištu izgradnje spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole, Gradilištu sanitarnog kolektora Rovinjsko Selo i Gradilištu sanacije kopnenog kolektora. Postavljene su table gradilišta i  info tabla financiranja iz EU fondova, jednako kao i  prometna signalizacija. Uspostavljeno je privremeno vođenje prometa prema odobrenim prometnim elaboratima i dobivenim suglasnostima Hrvatskih cesta.

Na Gradilištu izgradnje spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole radovi su se izvodili na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovana dvije lokacije. Izveden je i široki iskop pokosa usjeka uz državnu cestu od RO-11 do RO-12 u operativnoj širini stroja. Izvedeno je iskolčenje trase na cjelokupnoj trasi spojnog kolektora, kao i uzimanje uzoraka i ispitivanje tjemene krutosti cijevi na prvih 500 m. Na kolektorima su izvedena monolitna AB reviziona okna.

Na Gradilištu sanitarnog kolektora Rovinjsko selo radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvodili su se na tri lokacije. Izvedeno je iskolčenje trase i visinsko usklađivanje sa stvarnim stanjem kompletne trase kolektora. Izvedeno je uzimanje uzoraka i ispitivanje tjemene krutosti cijevi prvih 500 m. Izvedeni su probni šlicevi i obavljeno detektiranje i označavanje postojećih instalacija. Izvedena su i monolitna AB reviziona okna.

Na Gradilištu kopnenog kolektora izvedeni su radovi na prethodnom snimanju i čišćenju kolektora, a u tijeku je izrada Izvedbenog projekta.