Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u listopadu 2018. godine

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole, sanacija kopnenog kolektora, sanacija obalnog kolektora i tlačni vod Škver dovršeni su u cijelosti u prvom dijelu godineU mjesecu listopadu nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta. Zaključno s 31. listopada na preostalim gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

U odnosu na mjesec rujan izveden je gotovo 1 km glavnog kolektora: zaključno s 31. listopada ukupno je izvedeno 4.562m od 12.719 m glavnog kolektora, a tijekom mjeseca izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova na komponentama „A“ i „B“. Na komponenti „A“ izvedeno je ukupno 1610 m od 4.981 m, a na komponenti “B"  650 m od 4.622 m. Radovi na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova u izvodili su se u ulicama Lakuverca, Njive, Velebić, Rudelići te u Rovinjskoj ulici (na kolektorima K-1; K-1.5; K-1.5.1; K-1,6.2 i 1.6.3; K-2; K-2.5; K-2.6 i K-1.4). Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno je 950 m od ukupno planiranih 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u tijeku su na kolektoru K-1.1.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Radovi se izvode u ulicama  Enocha Zadra, Valsavie, Val de Lesso i Giovannija Battiste Barsana (V – 1.3, V-1.9, V-2.1, V-2.2, V-2.3).  Izvedeno 3240 m od 5630 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo – Komponenta “B" – Iskop rova na kolektoru K-2.6. Montaža cijevi na pripremljenu posteljicu, oblaganje cijevi pijeskom i zatrpavanje kanala probranim materijalom uz zbijanje

Slika 2) Rovinjsko Selo – Komponenta “A" – Ugradnja podložnog betona na mjestu produbljenja za AB okno na kolektoru K-1.5

Slika 3) Sanitarni kolektor Gripole – Kolektor K-1.1 – Montaža oplate i priprema za betoniranje revizijskog okna.

Slika 4) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – V-1.3 Polaganje cjevovoda