Potpisan ugovor o izvođenju radova

Provedba Projekta obilježena je, zasada, brojem 9. Nakon što je 9. prosinca 2016. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, u otvorenom postupku javne nabave koji je trajao više od 12 mjeseci i u kojem je pristiglo 9 ponuda za radove izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, odluka o izboru najboljeg ponuditelja postala je pravovaljana i dana 9. svibnja 2017.godine konačno je potpisan ugovor između Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. kao Naručitelja i Zajednice ponuditelja GP KRK d.d. i RIKO d.o.o.  kao Izvođača radova.

Izabrana Zajednica ponuditelja će u periodu od 24 mjeseca izvoditi radove izgradnje, rekonstrukcije i dogradnja cjevovoda i objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj uključujući sanaciju i izgradnju crpnih stanica za otpadne vode. Radovi se sastoje od:

  1. Izrade Izvedbenih projekata, snimki izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola;
  2. KOMPONENTE A. SANACIJA OBALNOG KOLEKTORA a. Sanacija postojećeg obalnog kolektora profila 600 – 800 mm CIPP metodom bez raskopavanja u duljini od cca. 962 m uključujući sanaciju revizijskih okana i lateralnih priključaka;
  3. KOMPONENTE B. REKONSTRUKCIJA CRPNIH STANICA CS ŠKVER I CS KINO a. građevinski radovi, ugradnja hidromehaničke opreme te elektrotehnički radovi u sklopu rekonstrukcije CS Škver i CS Kino b. izgradnja tlačnog cjevovoda CS Škver;
  4. KOMPONENTE C. SANACIJA KOPNENOG KOLEKTORA a. Sanacija postojećeg kopnenog kolektora profila 800 – 1000 mm CIPP metodom bez raskopavanja u duljini od cca. 2.600 m uključujući sanaciju revizijskih okana i lateralnih priključaka;
  5. KOMPONENTE D. ROVINJSKO SELO I GRIPOLE a. izgradnja kanalizacijskih kolektora u Rovinjskom Selu b. građevinski radovi, ugradnja hidromehaničke opreme te elektrotehnički radovi na CS1-CS6 u Rovinjskom Selu c. izgradnja kanalizacijskih kolektora u Gripolama d. izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo-Gripole;
  6. KOMPONENTE E. BOLNIČKO NASELJE – BORIK a. izgradnja vakuumske kanalizacije b. građevinski radovi, ugradnja hidromehaničke opreme te elektrotehnički radovi na vakuumskoj crpnoj stanici c. Spoj na postojeći gravitacijski kolektor Monsena-Mirna putem novog tlačnog kolektora.

Ukupna vrijednost ugovora, s PDV-om iznosi  85.969.268,94, a početak radova očekuje se nakon glavne turističke sezone, krajem rujna 2017.godine.