Održavanje vakuumske stanice

Kako bi se osigurao ispravan rad crpki djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme.

Vakuumska kanalizacija na području Borika i Bolničkog naselja, kao i vakuumska stanica, izgrađena je u sklopu našeg projekta. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.