Nabava radova projektiranja i izgradnje pročišćivača otpadnih voda

Za „Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“, Aktivnost 1 – Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj – pripremljen je i kroz sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave proveden otvoreni postupak javne nabave. Postupak je započet 18. travnja 2016. godine pozivom na dostavu ponuda za projektiranje i izgradnju: postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, tipa membranski bioreaktor (MBR), ukupnog vršnog kapaciteta od 63.000 ES, za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi i garaže za teretna vozila; postrojenja za solarno sušenje mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj na lokaciji komunalno-servisne zone Lokva Vidotto i izgradnju dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode. Procijenjena vrijednost nabave bila je 112.337.880 Kn. Postupak je završen Odlukom o poništenju postupka javne nabave. Predstoji novelacija dokumentacije o javnoj nabavi sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i pokretanje novog postupka.

Izabrani ponuditelj izvodit će radove projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), ishođenja odobrenja i dozvola, izgradnje postrojenja, puštanje postrojenja u pogon, obuke osoblja Naručitelja,  dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku i otklanjanja nedostataka tijekom jamčevnog roka. Završetak izgradnje UPOV-a je predviđen u studeni 2018. godine,  nakon čega slijedi 12 mjeseci pokusnog rada do studenog 2019. godine. Preuzimanje pročišćivača i stavljanje u punu funkciju planirano je za prosinac 2019. godine.

Cilj Projekta je usklađivanje s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, UWTTD (91/271/EEC) na području aglomeracije Rovinj te postizanje 100% pokrivenosti stalnog stanovništva, industrije/trgovine i turizma sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih vode trećeg stupnja. Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nalaže obvezu prema zemljama članicama EU da osiguraju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje nastaju u aglomeracijama većim od 2000 ES. Standardi pročišćavanja otpadnih voda koje je potrebno postići variraju ovisno o veličini aglomeracije i vrsti prijemnika pročišćenih otpadnih voda. Aglomeracija Rovinj spada u kategoriju aglomeracija većih od 15.000 ES, a prijemnik je Jadransko more (na lokaciji ispuštanja vrsta prijemnika je “osjetljivo more”). Stoga Direktiva zahtjeva treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda (uklanjanje izvora ugljika, dušika i fosfora), a potpuno ispunjenje zahtjeva Direktive na području aglomeracije Rovinj podrazumijeva proširenje kanalizacijskog sustava na blizu 100% stopu pokrivenosti s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.

U procesu pripreme prijave projekta za bespovratna sredstva Kohezijskog fonda i izrade natječajne dokumentacije, napravljene su detaljne analize triju mogućih lokacija gradnje pročišćivača: lokacije postojećeg mehaničkog UPOV-a Cuvi, lokacije Polari i lokacije  Campolongo.  Za aglomeraciju Rovinj su kao najprihvatljivije ocjenjene i izabrane lokacija Cuvi. Lokacija je izabrana zbog najmanjih intervencija u postojeći prostor.

Osim navedenog, u fazi pripremanja natječajne prijave za bespovratna sredstva Kohezijskog fonda,  napravljene su detaljne analize na tržištu dostupnih triju tehnologija. Pri analizi tehnologije pročišćavanja uzeti su u obzir slijedeći kriteriji: mogućnost proces pročišćavanja da funkcionira pod uvjetima visokih oscilacija hidrauličkog opterećenja, organskog opterećenja i temperature otpadnih voda; niski sveukupni troškovi (investicijski troškovi plus trenutna vrijednosti troškova rada i održavanja); jednostavnost upravljanja; veličina uređaja te mogućnost korištenja pročišćenih otpadnih voda za potrebe navodnjavanja. Usvojena tehnologija UPOV-a je MBR.

Iako je ukupna procjena vrijednost  aktivnosti 1 Projekta (temeljeno na NSV) 11% veća od najjeftinije opcije, MBR  opcija je ocijenjena kao najpogodnija: UPOV se uklapa na raspoloživi prostor lokacije, daje bolje operativne karakteristike pri sezonskim varijacijama te doprinosi zaštiti vodnih resursa ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda. Od navedene tri prednosti MBR tehnologije koje su bile ključne za odabir za aglomeraciju Rovinj, posebice je važno naglasiti da  izuzetnu važnost za aglomeraciju Rovinj da 1) MBR može podnijeti velike varijacije u količinama korištenog mulja što omogućava rad širokog spektra te uređaj može podnijeti velike sezonske varijacije i 2) ponovno korištenje pročišćene otpadne vode može pokriti potrebe za navodnjavanjem zelenih površina na širem području grada Rovinja. Ponovno korištenje vode ima pozitivan utjecaj na potencijalne efekte klimatskih promjena smanjenjem korištenja podzemnih resursa i smanjenjem infiltracije morske vode.

Otpadne vode pročišćavane tercijarnim postupkom i membranskom separacijom daju pročišćeni efluent (nakon dezinfekcije) koji može biti korišten za navodnjavanje zelenih površina i time doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa smanjenjem zahvaćanja podzemnih voda. Kako su vodni resursi na području Istre ograničeni dok su potrebe za navodnjavanjem zelenih površina značajne zbog prisutnosti turizma i klimatskih uvjeta, trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Grad Rovinj) su izrazile namjeru korištenja pročišćene otpadne vode za navodnjavanje javnih površina. Predaja pročišćene otpadne vode javnim trgovačkim društvima će se vršiti bez naknade, čime će se ostvariti velike uštede i vodnog i financijskog resursa u budućeg razdoblju.

Cjelokupan proces pripreme natječajne prijave, temeljem koje je raspisan postupak javne nabave, nadgledan je i odobren od strane tima stručnjaka JASPERS-a. JASPERS je partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)). U okviru ovog instrumenta zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet koji im služi kao pomoć u pripremi visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz dva strukturna i investicijska fonda EU-a (Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda).  Nastavno je izvadak iz njihovog originalnog izvješća, a vezano za izbor lokacije i tehnologije:

“Three locations are examined of Cuvi, Polari and Campolongo. The existing site at Cuvi is retained with the other locations requiring additional changes (new sea outfall and in addition for the Campolongo location a higher cost pumping regime); Three treatment technologies of CAS, SBR and MBR are considered.  SBR is shown as most cost effective (present value of HRK 202 million), MBR the highest (HRK 226 million).  MBR is selected owing to technological advantages of (i) re-use of treated water for irrigation purposes, (ii) dealing with seasonal load variations and (iii) available space considerations.  The MBR technology and proposed configuration of the biological treatment and membrane filtration system to cope with winter and summer demands is seen as a suitable solution.  It is envisaged that the final design during the tendering and final design will include a more detailed assessment of seasonal load fluctuations and operational regime requirements. The proposed solar drying of sludge materials is seen as a suitable solution that should produce an acceptable product for end disposal.  Conclusions  Given the proposed technical solutions within the project, the presented option analysis is generally considered as sufficient to ensure chosen solutions are acceptable.”

U postupku javne nabave zaprimljeno je 7 ponuda međunarodnih zajednica ponuditelja. Zajednice su uključivale ugledne tvrtke iz Njemačke, Belgije, Austrije, Francuske, Španjolske, Poljske, Slovenije i Hrvatske, a ponude su se kretale u rasponu od 111.929.431,00 do 190.224.908,50 Kn.

Dana 24. srpnja 2017. godine, nakon zahtjevnog procesa pregleda i ocjene ponuda, isključenja i odbijanja, donesena je, temeljem članka 100. Stavak 3. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Odluka o poništenju. Naime, od 7 zaprimljenih prijava, 5 njih je odbijeno zbog manjkavosti dokumentacije, jedna isključena, budući da nije dostavila zatraženo pojašnjenje, a jedina preostala valjana ponuda,  koja je imala cjelovitu propisanu dokumentaciju, ponuda Zajednice ponuditelja na čelu s njemačkim WTE Wassertechnik GmbH,  ponudila je cijenu od 163.400.000,00 HRK bez PDV-a, što je za 51.062.120,00 HRK više od planiranih i osiguranih sredstava.

Osigurana financijska sredstva, najvećim dijelom iz Kohezijskog fonda EU, uvjetovana su studijom izvedivosti, koja je podloga i sastavni dio dokumenata o financiranju osiguranih sredstava iz EU fondova i potpisanih s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, a ona je izračunala iznose, za ovaj dio aktivnosti Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ od 112.337.880,00 HRK bez PDV-a.

Poveznice:

Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, UWTTD (91/271/EEC) – HRV

Prezentacija izrađenog dijela studije izvodljivosti – HRV