Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU na uloženi prigovor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. vezano na izrečenu „sumnju“ na nepravilnosti i „privremenu“ financijsku korekciju već 14 mjeseci odgovara šutnjom

Na osnovu pravno nepostojeće kategorije „sumnje u nepravilnosti“ Hrvatske vode kao Provedbeno tijelo druge razine za praćenje provedbe EU sufinanciranih projekata već više od godinu dana avansno uzimaju 10% od svakog računa kao „privremenu financijsku korekciju“, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU na prigovor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., korisnika bespovratnih sredstava Europske unije za „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj“, podnesen 8. veljače 2018. godine odgovaraju šutnjom.

Iako pravila o financijskim korekcijama ne poznaju institut sumnje na nepravilnost, već propisuje da se financijska korekcija izriče kad se utvrdi nepravilnost, to se u predmetnom slučaju nije dogodilo, iako bi se Hrvatske vode kao provedbeno tijelo druge razine za projekte sufinancirane od strane EU trebale držati pravila provedbe tih projekata i kontrolirati sukladno istim pravilnost provedbe od strane svih korisnika bespovratnih sredstava predmetnog područja.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je nakon zaprimljene obavijesti o prijavi sumnje i privremenim mjerama financijske korekcije uložila Prigovor Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 8. veljače 2018. godine na koji, bez obzira na protek zakonskog roka od 60 dana, do danas nije dobila odgovor.

„Nadam se samo da će nam Hrvatske vode, po okončanju postupka, ukoliko bude potrebno i pred institucijama Europske unije, vratiti novac s kamatama kako bismo mogli završiti odobreni projekt i stanovnicima Istre na području aglomeracije Rovinj omogućiti javnu infrastrukturu koju zaslužuju, jer sigurni smo da smo sve proveli prema utvrđenim pravilima i da nisu učinjene nikakve nepravilnosti.“ – ističe direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić.

Naime, Hrvatske vode, kao Provedbeno tijelo druge razine, tijekom ex-post pregleda postupka javne nabave za „Izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj“,  provedene tijekom 2017. godine pokrenule su postupak prijave sumnje na nepravilnosti i donijele odluku o privremenoj mjeri financijske korekcije.

Sumnja na nepravilnosti u postupku javne nabave odnosi se na dvije diskriminirajuće tehničke specifikacije traženih roba te nedostatak transparentnosti i/ili jednakog postupanja tijekom evaluacije pristiglih prijava, vezano za uvjet da sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku.

Konkretnije, Hrvatske vode su zaključile da je tehnička specifikacija u jednom svom dijelu previše specifična te da je ista dovela do ograničavanja pristupa za ponuditelje i stvorila neopravdane prepreke otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje.

Iako je natječajna dokumentacija za prvi postupak javne nabave prošla sve prethodne kontrole Hrvatskih voda te dobila pozitivnu ocjenu za pokretanje postupka na istu je naknadno izjavljena „sumnja o nepravilnosti“ te nitko ne garantira da se u nekom slijedećem razdoblju neće pojaviti neka „sumnja“ tijekom provedbe drugog postupka javne nabave.

U Prigovoru je istaknuto te detaljno obrazloženo (ukazujući na pojedine članke Zakona o javnoj nabavi i ostalu zakonsku regulativu!) da je Provedbeno tijelo druge razine navedene nepravilnosti utvrdilo nezakonito i neosnovano te da je Obavijest o nepravilnostima s pravnog stajališta potpuno nedorečena, nezakonita i u konačnici neprovediva. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u prigovoru je detaljno obrazložila da do ograničavanja tržišnog natjecanja nije došlo u niti jednoj fazi provedbe postupka, da je svim ponuditeljima omogućeno sudjelovanje pod jednakim uvjetima i da se tehničkim specifikacijama nije pogodovalo niti jednom ponuditelju, odnosno, tehničkim specifikacijama nije se uputilo na posebnu marku ili izvor ili proces ili zaštitni znak, patent, tip ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, već je pri definiranju tehničkih specifikacija materijala bilo nužno uzeti u obzir krški teren kako bi se izbjegla česta oštećenja koja nastaju ugradnjom manje kvalitetnih materijala, a tražene tehničke specifikacije može zadovoljiti više proizvođača.

S druge strane, nitko od 9 ponuditelja, a koji su sudjelovali nije izjavio Državnoj komisiji za javnu nabavu niti žalbu na dokumentaciju niti žalbu na provedbu postupka, a na što su imali, ne samo zakonsko pravo, već i ekonomski interes.

„Nakon izjavljene sumnje, dodatno smo se konzultirali sa vodećim stručnjacima za područje javne nabave i isti nisu u cjelokupnom postupku uočili nepravilnosti, stoga nas ne iznenađuje šutnja Hrvatskih voda na izjavljene prigovore. Naš je projekt ne samo nama, nego i stanovnicima Istre i Rovinja važan, te je proglašen i strateškim projektom Republike Hrvatske.“ – ističe direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić.

Nažalost Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU niti nakon 14 mjeseci u ovom konkretnom slučaju Prigovora Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. nije donijelo nikakvo Rješenje a Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u međuvremenu zaprimila izmjenu Odluke o nepravilnosti u vidu izmjene financijske korekcije za iste navodne nepravilnosti sa 10% na 25% sustege odobrenih sredstava EU.  Stoga je ova navodna nepravilnost i „sumnja u nepravilnost“ i dalje na snazi, uz istovremeno nezakonito ustezanje 25% odobrenih sredstava iz fondova EU. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o kao korisnik bespovratnih sredstava u svojstvu Naručitelja u postupku javne nabave u Prigovoru je argumentirano dokazao da je predmetni postupak javne nabave proveo sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i da je Odluka o nepravilnosti neobrazložena, neosnovana i nezakonita, a navedeno će dokazati i u daljnjim pravnim postupanjima, ukoliko bude potrebno.

„U zemlji ovakve pravne nesigurnosti, teško je provoditi bilo kakav projekt, a kamoli veliki infrastrukturni projekt koji smo pripremali ukupno 13 godina.“ – zaključuje direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić.